สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศ....

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2562 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถ....

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินโครงการ

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน สู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ขยายผลและขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ...

ผลงานเด่น

สถานการณ์น้ำ ปี พ.ศ. 2560

ในอดีต ชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประสบ ปัญหาน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 – 4 ครั้ง ครั้งละ 5 – 7 วัน ทำให้พืชผลเกษตรเสียหายปีละกว่า 700,000 บาท เป็นเช่นนี้มานานกว่า 30 ปี และ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 กองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร มาพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยขุดลอก คลอง ปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เกิดประโยช ...

คลังสื่อเผยแพร่

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

วีดีทัศน์

บ้านม่วงชุม