ผลการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเข้าสู่รอบประเมิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559

พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) อาคาร ๖๐๘
ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
  608 Dusit Palace, Sanam Suepa,
Sri Ayutthaya Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
โทร : ๐๒-๒๘๒-๓๓๒๐ / โทรสาร : ๐๒-๒๘๒-๖๔๐๔ Tel : 02-282-3320 / Fax : 02-282-6404
อีเมลล์ : admin@utokapat.org
แผนที่