รายพระนามและคณะกรรมการ

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ
5. นายวีระ วงศ์แสงนาค กรรมการ
6. นายชูชาติ ฉุยกลม กรรมการ
7. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร กรรมการ
8. นายสุทัศน์ วีสกุล กรรมการ
9. นายศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเหรัญญิก
10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและรองเหรัญญิก
11. นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ
12. นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1. นางเพชรรัตน์ นนทิสกุล ผู้สอบบัญชี