ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนผ่านเข้ารอบประเมิน
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดริ พ.ศ.2559


ลำดับ ชื่อกลุ่ม จังหวัด ชื่อโครงการ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ .ศ. 2559
2 โรงเรียนดอยแสนใจ
(ตชด .อนุสรณ์)
เชียงราย ห้วยแม่สะแลปต้นกำเนิดน้ำ ต้นกำเนิดชีวิตปูแม่ฟ้าหลวง
3 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี เชียงใหม่ แม่โป่งรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ตามแนวพระราชดำริ
4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ โครงการรักพี่ รักน้อง ชวนเพื่อนพ้องรักษ์น้ำ
5 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ (กลุ่มบานไม่รู้โรย วีอาร์หญ้าแฝก ) นครสวรรค์ โครงการปันน้ำใจเพื่อการให้ไม่สิ้นสุด “สร้างฝายชะลอน้ำ และแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่ามรดกห้วยขาแข้ง”
6 โรงเรียนแม่จริม น่าน กล้าดีวิถีพอเพียง
7 โรงเรียนภูคาวิทยาคม น่าน โครงการเยาวชนจิตอาสา ชวนชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำ
8 โรงเรียนบ้านนาอ้อม พะเยา โครงการ “แกนนำเยาวชนโรงเรียนบ้านนาอ้อม ปลูกป่า ทำฝาย ตามแนวพระราชดำริ”
9 กลุ่มเยาวชนชุมชนผาตั้ง ม . 6 พะเยา โครงการ “แกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้านสัญจร เพาะกล้าปลูกป่า ทำฝาย ตามแนวพระราชดำริ ปี 2
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก โครงการพลังงานน้ำ สร้างแสงสว่างสู่ชุมชน
11 ชุมชนแม่จั๊วะ แพร่ โครงการ กลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียว
12 โรงเรียนเสริมงามพิทยาคม ลำปาง โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
13 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ลำปาง โครงการพี่ทุ่งกว๋าวนำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ
14 โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง โครงการยุวชนสร้างฝายรักษ์น้ำรักษ์ป่า
15 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน โครงการร้อยรวมใจ ปลูกป่าทดแทน ถวายองค์ราชินี
16 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ โครงการหลังคาน้ำทองแสนขัน  ตามแนวพระราชดำริ
17 โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพ โครงการการวิจัยพี่นำน้องรักษ์นำ : บ่อน้ำสร้างชีวิตในป่าชายเลนถวายแด่พ่อหลวง
18 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพ โครงการ พรตพิทยพยัตรักษ์สิ่งแวดล้อม
19 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพ โครงการ “ธรรมชาติบำบัด ตามแนวปฏิบัติพ่อหลวง”
20 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพ โครงการ เยาวชนพิทักษ์คูคลองหนองบอน
21 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ชัยนาท พี่นำน้องรักษ์ท่าจีน
22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์คลองเจดีย์บูชา
23 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี พี่น้องรวมใจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ คลองเปรมประชากร
24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพชรบุรี โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชร (มหิงสา สายสืบ )
25 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ระยอง โครงการยุวฑูตแกลง "วิทยสถาวร" อนุรักษ์แม่น้ำประแส
26 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ โครงการเทิดไท้ราชินี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายองค์ภูมินทร์
27 โรงเรียนสาคลีวิทยา อยุธยา โครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ
28 โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์ โครงการสานต่อเจตนา สานศรัทธาบ้านเกิด รักน้ำ รักป่า รักษาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
29 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำพอง
30 เยาวชนลูกลิงถิ่นทอง บุรีรัมย์ โครงการลูกลิงถิ่นทองร่วมใจอาสาอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีที่8
31 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
32 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร โครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรรณานิคมร่วมใจอนุรักษ์แม่น้ำอูน
33 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร โครงการพี่น้องรักษ์น้ำ
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภูเก็ต โครงการเติมอากาศน้ำเสียด้วยใบพัดรูปร่างใบแก้มหมอ
35 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ยะลา โครงการฟื้นฟูน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณศราวดี ภัทรกิจกุลธร, คุณรัศมี อุตเสนา
โทร 02-282-3320, 02-642-7034 ต่อ 609
โทรสาร 02-282-6404, 02-642-7032-3


 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มเยาวชนผ่านเข้ารอบประเมิน โครงการพี่นาน้องรักษ์นา ตามแนวพระราชดาริ พ.ศ.2559


ลงประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559