เกี่ยวกับ


       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน ๘๔ ล้านบาท ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้เป็นทุนประเดิมสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำ

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิน้ำว่า อุทกพัฒน์ และตราประจำมูลนิธิฯ กับพระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยชื่อของมูลนิธิ อุทกพัฒน์ มาจากคำว่า อุทก ซึ่งหมายถึง "น้ำ" และ พัฒน์ มาจากคำว่า "พัฒนา" เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า "มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ"

        ความหมายโดยรวมของเครื่องหมายของมูลนิธิ หมายถึง “น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต จำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการบริหารและพัฒนา ซึ่งหากจะทำได้ก็ต้องมีข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ ทั้งความสำเร็จ ความรู้ เทคนิค ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง เรื่องน้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ และทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จำเป็นต้องนำมาบันทึก รวบรวม และเผยแพร่ให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการแก้ไข พัฒนา บริหารน้ำของท้องถิ่นและของประเทศต่อไป”


 
มีวัตถุประสงค์หลัก๑. ดำเนินการตามพระราชประสงค์
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ความรู้เรื่องน้ำและเผยแพร่เพื่อ
    ประโยชน์ต่อสารธารณชนอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและพัฒนา สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
๕. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และ องค์การสาธารณ
     ประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดรายนามคณะกรรมการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา


ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล                                                      ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา                                           กรรมการ
กรรมการและผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์                                                    กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ศ. ดร. เกษม จันทร์แก้ว                                                   กรรมการ
ประธานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวีระ วงศ์แสงนาค                                                      กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน                                   

นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร                                                 กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา

นายชูชาติ ฉุยกลม                                                         กรรมการ
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริทรงคุณวุฒิ 

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์                                                 กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (องค์การมหาชน)

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ                                     กรรมการและรองเหรัญญิก
กรรมการและรองเหรัญญิก
มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร. รอยล จิตรดอน                                                        กรรมการและเลขาธิการ
ที่ปรึกษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (องค์การมหาชน)

ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ                                                      กรรมการและรองเลขาธิการ
รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

   

 


Overview           On the occation of the H.M. the King’s 84th Birthday on December, His Majesty the King Bhumibol Adulyadej  has contributed Bt84 million (US$2.7 million) as initial endowment capital for the establishment of the Utokapat Foundation, or the Water Foundation of Thailand to deal with developmental issues concerning Water, including disaster mitigation for both excess water and drought conditions, and continued sustainable use of water for livelihood and economic development.

           The name and the logo of the foundation have also been bestowed by HM the King. HM the King has permitted the use of the Phra Maha Phichai Mongkut, or the Great Crown of Victory, as the foundation’s official symbol. Formed by the words “Utok” (water) and “Pat” (development), the name of the foundation, “Utokapat”, means a foundation for the development of water-related matters. The foundation is also the first of its kind to be operated under His Majesty’s royal patronage.

       Recognized as the Father of Water Resource Management in Thailand, His Majesty the King is aware of the importance of water. His initiatives in managing water resources have eased the water shortage problem and others concerning pollution, drought, and flooding.

        
He has always advocated a lifestyle in harmony with nature and takes a holistic approach to water resource management, with measures to handle water from its origin as a droplet to the last drop released back into nature. In the words of His Majesty, "Water is life." This reflects his deep understanding and appreciation of the substance in terms of the people's livelihood and the country's survival.Mission

 

        To deal with developmental issues concerning Water, including disaster mitigation for both excess water and drought conditions, and continued sustainable use of water for livelihood and economic development.


The objectives of the Foundation are as follows1. Operate according to the royal thoughts.
2. Support and collect information related to water and publish
     useful information widely.
3. Support the research and development of water
     management.
4. Support the water management of communities according
     to the royal thoughts.
5. Coordinate with water management-related agencies and
     other foundations for charity.
6. Abstain from engaging in any political activity.


 

Board of Directors

 

H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn   Honorary Chairman
Executive Chairperson
of Chaipattana Foundation.

Dr. Sumet Tantivejkul                                    Chairman
Director and Secretary - General
of Chaipattana Foundation.

Dr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya            Director
Director and Director - General,
The Crown Property Bureau.Prof.

Dr. Pairash Thajchayapong                          Director
Specialist and Senior Consultant
of National Science and Technology
Development Agency.

Prof. Dr. Kasem Chunkao                             Director
Director of Enviromental Science,
Department of Enviromental Science
Kasetsart University.

Mr. Vira Vongsangnak                                   Director
Consultant, Director General
of Royal Irrigation Department (RID).

Mr. Thurdsak Boonyakachon                        Director


Mr.Choochartti Chuiglom                              Director
Royal Initiative Development Projects Advisor

Mr. Sivaporn Dardarananda                         Director and
Executive Director of Hydro                          Treasurer
and Agro Informatics Institute.

Ms. Vilawan Vanadurongvan                        Director and
Member and  Deputy Treasurer                   Deputy Treasurer
Chaipattana Foundation

Royol Chitradon, Dr. rer. nat.                       Director and
Advisor of Hydro and                                    Secretary - General
Agro Informatics Institute.

Royboon Rassameethes, Ph. D.                  Director and Deputy
Deputy Director of                              ​​​​           Secretary - General
Hydro and Agro
Informatics Institute.