ประกาศผลการประเมินกลุ่มเยาวชนเข้าสู่รอบตัดสิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2559
ผลการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเข้าสู่รอบประเมิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559

พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) อาคาร ๖๐๘
ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
  608 Dusit Palace, Sanam Suepa,
Sri Ayutthaya Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
โทร : ๐๒-๒๘๒-๓๓๒๐ / โทรสาร : ๐๒-๒๘๒-๖๔๐๔ Tel : 02-282-3320 / Fax : 02-282-6404
อีเมลล์ : admin@utokapat.org
แผนที่