ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ความหมายของสัญลักษณ์มูลนิธิฯ
ความหมายของตรา

  • พระพิรุณ เทวดาแห่งน้ำ เทวดาแห่งฝน ก้าวเดินอยู่บน ก้อนเมฆเหนือผืนน้ำ ซึ่งหมายถึง วงจรของน้ำ
  • เลข ๐๑ ที่ก้อนเมฆและผืนน้ำ หมายถึงระบบเลขฐานสอง พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและ เผยข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องน้ำให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของท้องถิ่นและของประเทศ
  • กรอบรูปหยดน้ำใส ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
  • ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาดของน้ำ ความเป็นมงคลแห่งชีวิต
  • เมื่อนำเลข ๙ ในพระมหาพิชัยมงกุฏ รวมกับเลข ๐๑ ที่ก้อนเมฆและผืนน้ำ จะเป็นเลข ๙๐๑ คือ หมายเลขแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

 


The Foundation's emblem

 

          The Foundation's emblem outline is in the shape of a tear droplet of water. In the middle, from the Ramayana Pra Pirun, the God of Rain and Giver of Water, stands astride rain clouds he commands. The water molecules in the rain clouds are drawn with Thai numerals "0" and "1" s to symbolize the binary numeral system used in information technology. Three lotuses arise from the rain clouds symbolizing Life, Goodness and Peace. Finally, the tear drop is topped with H.M. the King's Royal Crown and Insignia.