โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระดับลุ่มน้ำ

ดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ และถ่ายทอดผลสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระดับลุ่มน้ำ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำ ฉบับประชาชน โดยการขยายผลตัวอย่างจากลุ่มน้ำยมที่ได้มีการจัดทำ “แผนพัฒนาลุ่มน้ำยม ฉบับประชาชน” สู่ลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี  ลุ่มน้ำทะเลน้อย  ลุ่มน้ำปราจีน  ลุ่มน้ำยัง และกว๊านพะเยา