โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน