โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน สู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ขยายผลและขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ