โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน สู่ความยั่งยืน

มกราคม 25, 2019

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ขยายผลและขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้

แบ่งบัน / Share