โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปัจจุบันมีชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 17 แห่ง ที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างขยายผลความสำเร็จ โดยใช้พื้นที่จริงอธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลง