โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 (กิจกรรมรอบตัดสิน)

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน –   เพื่อประยุกต์ใช้หลักการทรงงานกับพื้นที่ และร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนงานด้านจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับแกนนำเยาวชนรุ่นพี่