โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระดับลุ่มน้ำ

ตุลาคม 25, 2018

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ของการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตาม แนวพระราชดำริ ให้ชุมชน ท้องถิ่น ในเครือข่ายลุ่มน้ำ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ และเครือข่ายเทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำ รวม 2,070 คน รวมทั้งเกิดแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้วยประชาชน ใน 3 ลุ่มน้า

คะแนนเต็ม / 5. จำนวนผู้โหวต :

แบ่งบัน / Share