โครงการ เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2562

เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ สู่  เยาวชน  และชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย เทิดด้วยทำ เพื่อขยายผลการดำเนินงาน