โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) รวม 3 ชุมชน ดังนี้

  • เครือข่ายป่าภูถ้ำ ภูกระแต อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  • บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง