ผลการดำเนินโครงการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.รอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานเด่น

ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

เดิมพื้นที่เป็นสนามกอล์ฟร้าง จัดสรรที่ดินผ่านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ด้วยสภาพพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง และเป็นดินลูกรัง ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ในปี 2556 ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เริ่มพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีนี้มูลนิธิฯ เสริมระบบกระจายน้ำผ่านท่อ ไปยังหอถังสูง 7.5 เมตร มี ...

อ่านเพิ่มเติม

คลังสื่อเผยแพร่

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

วีดีทัศน์

สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” ตอน 11 : ป่า คน ต้นน้ำลาว ” มูลนิธิอุทกพัฒน์ ”