ประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563....

เมื่อเวลา 17. 50 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 ของมูล....

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินโครงการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.รอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ...

ผลงานเด่น

ชุมชนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยชุมชนตำบลถ้ำใหญ่ 10 หมู่บ้านและตำบลนาหลวงเสน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 19 หมู่บ้าน ต้องประสบปัญหาน้ำหลาก น้ำแล้ง และดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้บนพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ชุมชนมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,900 มิลลิเมตรต่อปี แต่ขาดการบริหารจัดการและสำรองน้ำ ในปี 2559 ชุมชนตำบลถ้ำใหญ่เริ่มหาทางแก้ไขปัญหา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาบร ...

คลังสื่อเผยแพร่

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

วีดีทัศน์

“ก่อ ดัก กัก เก็บ” ชุมชนตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา