ประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเวลา 17. 50 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเยาวชนโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชนะการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีพุทธศักราช 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2563 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 3.5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้