ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวด “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีคณะครู เยาวชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวด “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีคณะครู เยาวชน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมงานกว่า 120 คน
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2560 มีกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด จำนวน 68 กลุ่ม และผ่านการคัดเลือกจำนวน 23 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมินในระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากนั้น คณะกรรมการตัดสินซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนผ่านการประเมินเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 11 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลปีที่ผ่านมา 3 กลุ่ม มาเข้าร่วมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการจัดกิจกรรมค่ายรอบตัดสินในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561

ผลการตัดสิน มีดังนี้
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชื่อโครงการ “ทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน”
2. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ชื่อโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน”
3. มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อโครงการ “ชุมชนชีววิถี (Bio Community) รักษาน้ำตามรอยพระยุคลบาท”
4. โรงเรียนปากช่อง 2 ชื่อโครงการ “รักษ์ป่ารักษ์น้ำโรงเรียนปากช่อง 2”
5. กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเขียว ชื่อโครงการ “ชวนพี่น้องจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริคืนน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้เหมืองน้ำเกาะทวด”
6. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ชื่อโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
7. โรงเรียนกมลาไสย ชื่อโครงการ “สานต่อเจตนา สานศรัทธาบ้านเกิด รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
รักถิ่นเมืองน้ำดำ”
8. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชื่อโครงการ “หนองรีรักษ์น้ำสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัลได้แก่ โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร ชื่อโครงการ “ธรรมชาติบำบัด ตามแนวปฏิบัติพ่อหลวง ปี 2”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ชื่อโครงการ “เทิด ด้วย ทำ : นวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อธนาคารอาหารชุมชน” ดำเนินการในพื้นที่เชิงลุ่มน้ำอยู่ 2 แห่ง คือ ลำน้ำแม่ป๋างที่มีชุมชนป่าตึงงาม เพื่อใช้น้ำในการเกษตร และลำห้วยเฮี๊ยะ ที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยการทำประปาภูเขา ซึ่งมีถังสำรองน้ำอยู่ในชุมชน มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และคณะบริหาร ทำงานร่วมกับชุมชน มีการบูรณาการเรื่องของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถสูบน้ำจากลำแม่ป๋างมาเสริมในส่วนของด้านการเกษตร การสร้างคุณค่าในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และบรรจุภัณฑ์

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งต้น สู่ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ” นักเรียนส่วนใหญ่โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเป็นชาวกะเหรี่ยง ละว้า และในส่วนของปะปาภูเขาอยู่ห่างไกลจากชุมชนและโรงเรียนประมาณ 4 กิโลเมตร นักเรียนจึงคิดถึงการรักษาน้ำที่มีป่าต้นน้ำ โดยทำในแบบอนุรักษ์วิถีป่ากันเขตประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อทำฝายชะลอความชุ่มชื้นบริเวณต้นน้ำมาเสริมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม โดยตั้งเป็นการทำงานแบบ “หนึ่งคน หนึ่งต้น สู่ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ” และดำเนินการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้นำน้ำที่เหลือจากการอุปโภคไปใช้ในการเกษตร

การดำเนินงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2560 ส่งผลให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบการประเมินโครงการทั่วประเทศกว่า 200 กลุ่ม หรือประมาณ 1,500 คน นอกจากนี้ ยังเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเยาวชน ชุมชน และโครงการต่างๆ ที่กลุ่มเยาวชนร่วมมือกับหลายหน่วยงาน นับได้ว่าโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่กลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้