ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่แปลงเกษตรต้นแบบ
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ประสานลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำอิงและผู้ประสานงานชุมชนภาคเหนือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูนและบ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่แปลงเกษตรต้นแบบ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ผ่านมาพื้นที่บ้านดงผาปูนและบ้านนาบงประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำผันเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รอเพียงน้ำฝนและประปาภูเขา ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างที่ควรจะได้รับ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนน้ำ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งก็ไม่สามารถทำเกษตรได้

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2563 ชุมชนได้เสนอแผนงานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างระบบการกระจายน้ำและเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกลายเป็นพืชผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และวนเกษตรในพื้นที่ ร่วมกับการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และขยายผลสู่บ้านนาบง ด้วยการเสริมระบบถังสำรองน้ำ แล้วกระจายน้ำผ่านท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร มีกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้ได้รับประโยชน์ 10 ราย พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 70 ไร่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกเหนือจากการเสริมระบบน้ำแล้วยังได้วางแผนฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ด้วยการนำแนวพระราชดำริในการจัดการป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ โดยเริ่มต้นกับประชาชนที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดน่าน ที่สำคัญหน่วยงานในพื้น อาทิ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.25 (น้ำหนาว) เทศบาลต้าบลบ่อเกลือใต้ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้น ที่ 9 และกองทัพบก ร่วมให้ข้อมูล ออกแบบ เพื่อขับเคลื่อนงานการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้