ประชุมสามัญประจำปี 2566
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2566 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ชนะการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2566 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และทรงฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 10 ปี ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เกิดจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 21 แห่ง ภาคเอกชน 15 แห่ง สถาบันการศึกษา 7 แห่ง และ 1,827 หมู่บ้าน ที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อเกิดความมั่นคงด้านทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และพลังงาน สู่ความยั่งยืน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้