ประชุมสามัญประจำปี 2567
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2567 ที่ผ่านมา เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2567 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และพระราชทานเกียรติบัตร ให้ผู้แทนเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ จากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2567 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และทรงฟังบรรยายสรุปผลดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2555 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ชุมชนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 19,011 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 49,812 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สำรอง 1.35 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเพิ่มผลผลิต, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฤดูแล้ง 1,286 ครัวเรือน มีมูลค่าผลผลิต 12.08 ล้านบาทต่อปี ลดรายจ่ายในครัวเรือนรวม 6.15 ล้านบาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 18.58 ล้านบาท รวมทั้ง สร้างตัวอย่างดำเนินงาน ไม้ 3 อย่าง, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประโยชน์ 4 อย่าง ใน 26 ชุมชน พื้นที่รวม 31,335 ไร่ สร้างรายได้ครัวเรือนรวม 27.22 ล้านบาท ลดรายจ่ายในครัวเรือนรวม 6.75 ล้านบาท สามารถช่วยรัฐประหยัดค่าชดเชยความเสียหายได้ถึง 7,900 ล้านบาท นอกจากนี้ เกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มขึ้น 2 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้