พิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน คือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงมหาดไทย, กองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมทรัพยากรน้ำ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวฯ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำเนินงานและส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

The gallery was not found!

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้