มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านปากซวด ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วม ๑๒ หน่วยงาน กว่า ๑๕๐ คน…. ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม
๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป้าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม
๒. กองทุนชุมชน … ความสุขของชุมชน
๓. ไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง …. คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
๔. ระบบสำรองน้ำเพื่อการเกษตร
นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ครบทั้งความรู้ ความสุข และการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน…

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้