มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจำนวน 16 แห่ง

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจำนวน 16 แห่ง ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
บ้านเปร็ดในเป็นแดนฝน 8 แดด 4 แต่น่าเสียดายที่เก็บน้ำจืดไม่ได้ ชุมชนต้องซื้อน้ำจืดเพื่อบริโภค… แต่เมื่อชุมชนใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตน ไม่ใช่แค่เก็บน้ำจืดได้พอบริโภคเท่านั้นแต่ยังเหลือใช้ในการอุปโภค และทำการเกษตร… มีการนำร่องสวนและนากุ้งร้างเป็นแก้มลิงเก็บน้ำจืด และใช้วิธี ดักน้ำจืด ดันน้ำเค็ม ดุลน้ำกร่อย จนกลายเป็นชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการน้ำได้ดีแห่งหนึ่งซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต่างได้แนวคิดเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้