มูลนิธิฯ จัดค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ปี 67 ครั้งที่ 1

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายเยาวชนโครงการเครือข่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 204 คน, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการดิน น้ำ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป่า, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนากลุ่มเยาวชนให้สามารถประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริสู่การดูแลรักษาทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การทำฝายเพื่อสร้างความยั่งยืน, การทำแผนที่+ผังน้ำ เบื้องต้น, การจัดการคุณภาพน้ำ และการใช้แอปพลิเคชัน Thai Water และการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เยาวชนจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับโครงการของตนเองต่อไป, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้