มูลนิธิฯ จัดค่ายพี่นำน้องฯ ปี 66
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนภาคเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็น Champ of the Champ จำนวน 4 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 8 แห่ง ต่อยอดการบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง การบำบัดและรักษาคุณภาพน้ำ 7 แห่ง และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดิน 2 แห่ง , มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานที่กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเช้ากลุ่มเยาวชนได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 47 เพื่อเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำภายในโรงเรียน ช่วงบ่ายศึกษาดูงานที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง เพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายหัวข้อ “เยาวชนเทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” กลุ่มเยาวชนได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในแต่ละแห่ง และได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้