มูลนิธิฯ จัดค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ ปี 66

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2566

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันแรก (11 มิถุนายน 2566) นั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น เครือข่ายเยาวชนได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและกองทุน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และการสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยระบบโซลาเซลล์แบบลอยน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และการใช้น้ำซ้ำ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 2 (12 มิถุนายน 2566) เครือข่ายเยาวชนได้ศึกษาดูงานฐานหญ้าแฝก, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฐานแปลงปุ๋ยหมัก ฐานงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฐานประมง, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้นำเสนอโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เครือข่ายเยาวชนจากที่อื่นๆ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 3 (13 มิถุนายน 2566) เครือข่ายเยาวชนได้เรียนรู้การทำแผนที่ผังน้ำเบื้องต้น, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนรู้การทำฝาย การใช้แอปพลิเคชัน Thai Water เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ฝน ฟ้า อากาศ

…. นับได้ว่าเครือข่ายเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป …..

แล้วพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมค่ะ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้