ลงนามความร่วมมือ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน”
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน” ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้สนับสนุนงบประมาณและเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วเพื่อนำไปสร้างฝาย ในปี 2560 – 2563 PEA ดำเนินงานสร้างฝายโดยใช้วัสดุคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ เสาไฟฟ้าและเสาตอม่อคอนกรีต รวม 36 แห่ง (ภาคเหนือ 24 แห่ง ภาคกลางและตะวันออก 5 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง) ในพื้นที่เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มีผู้รับประโยชน์ประมาณ 5,880 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ 18,000 ไร่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2562 PEA ได้ยังได้สนับสนุนโครงการสระน้ำเพื่อชีวิต อุทิศถวาย พ่อของแผ่นดิน โดยจัดทำสระเก็บน้ำและจัดรูปที่ดินตามแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหลากในฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เสริมความมั่นคงด้านน้ำ ให้ชุมชนบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือน มีรายได้ตลอดทั้งปี และมีความมั่นคงด้านอาหาร

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้