สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จ.ชุมพร
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มเยาวชนชุมชนปะทิวรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ดำเนินงานโดยได้แนวคิดจากการที่เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ และป่าต้นน้ำในพื้นที่ จึงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ โดยการปลูกพืชที่เหมาะสม ร่วมสำรวจพันธุ์ไม้พื้นถิ่น โดยมีชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งสืบต่อไป

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้