สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่มเยาวชนพนาดร/กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการจากภูผาสู่มหานที พี่นำน้องรักษาป่าต้นน้ำ โดยกลุ่มเยาวชนพนาดร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มเยาวชนพนาดร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการจากภูผาสู่มหานที พี่นำน้องรักษาป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องระบบนิเวศป่าต้นน้ำรวมถึงการทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่เป็นหลัก อีกทั้งเพิ่มพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น โดยมีแนวคิดที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างและหน้าดินพังทลาย ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำห้วยเหือดแห้ง และในช่วงฤดูฝน มีปริมาณน้ำมากจนก่อให้เกิดปัญหาน้ำหลาก

การดำเนินโครงการจากภูผาสู่มหานที พี่นำน้องรักษาป่าต้นน้ำ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานของกลุ่มเยาวชนที่มีชุมชนเป็นพี่เลี้ยงและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ ที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้และระบบนิเวศของบ้านเกิด รวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณของต้นไม้ในป่าต้นน้ำอีกด้วย

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้