สำรวจ JWC รอบตัดสิน กลุ่ม “จิตอาสา ตั้งตามพ่อ” จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการทำตามพ่อ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยกลุ่มจิตอาสา ตั้งตามพ่อ บ.ห้วยพลู ต.ดอยฮาง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มจิตอาสา ตั้งตามพ่อ เริ่มดำเนินโครงการจากการที่เยาวชนได้ไปช่วยพ่อทำงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของคนไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติ กลุ่มเยาวชนเรียนรู้ว่า เมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะกลับมา เยาวชนจิตอาสา ตั้งตามพ่อ จึงได้เชิญชวนเยาวชนจิตอาสารวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อให้มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรและความชุ่มชื้นเป็นแนวกันไฟป่า ทั้งยังเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมได้เป็นอย่างดี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินโครงการทำตามพ่อ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้