สำรวจ JWC รอบตัดสิน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “นวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยกลุ่มพี่นำน้องรักษ์น้ำ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มพี่นำน้องรักษ์น้ำ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้าไปพัฒนาชุมชนบ้านป่าตึงงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแผนที่มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ได้มีการใช้หลักเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองจนเกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินโครงการ “นวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน และได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่าง เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกกระบวนการ จนทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนอีกด้วย

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้