สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “ฝายสร้างป่า ป่าสร้างคน ชุมนุมมั่งคั่ง ป่ายังยืน” โดยกลุ่มเรารักษ์เมืองน้ำดำ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเรารักษ์เมืองน้ำดำ เริ่มดำเนินโครงการจากที่ได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของป่า ป่าถูกบุกรุก ความรุนแรงของการเกิดไฟป่า รวมถึงคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบป่าเข้าไปหาประโยชน์จากป่า โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ส่งผลให้ทรัพยากรในป่าลดน้อยลงและบางชนิดก็สูญพันธุ์ ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้กลุ่มฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาข้างต้น จึงนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า นอกจากนี้ ได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและเยาวชนรอบป่าอีกด้วย, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การดำเนินโครงการ “ฝายสร้างป่า ป่าสร้างคน ชุมชนมั่งคั่ง ป่ายังยืน” เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างจิตสำนึกและรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้อมกัน, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้