สำรวจ JWC รอบตัดสิน ร.ร.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่สำรวจโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่ โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองฯ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ ได้ดำเนินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์คลองกระบี่ใหญ่ ปี 2557 จากนั้นได้สานต่อจนเกิดเป็นโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่ ด้วยการปลูกป่าชายเลน รวมถึงทำแปลงฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคู่เมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ผลที่ได้จากการดำเนินงานคือป่าชายเลนถูกบุกรุกน้อยลงและระบบนิเวศดีขึ้น

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานระหว่างนักเรียน ร่วมกับชุมชนคู่เมือง และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในอาชีพต่อไป

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้