สืบชะตากว๊านพะเยา
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในวาระครบรอบกว๊านพะเยาเข้าปีที่ 83 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยาและบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา “สืบชะตาลำห้วยแม่ใส : จากยอดดอย ก่อนไหลลงธารากว๊านพะเยา” ซึ่งจัดขึ้น ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)หรือ สสน., ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้แทนจากเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 20 องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา, และชาวชุมชนตำบลแม่ใส เข้าร่วมพิธี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายหลังเสร็จพิธีฯ มีการปล่อยปลาสร้อยขาวและการประชุมสรุปความก้าวหน้าในบริหารจัดการน้ำรอบกว๊านพะเยา ปี 2557 – 2565 โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ และ เอกชนของเครือข่ายภาคีรอบกว๊านพะเยา 20 ตำบล 2 อำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารือ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนือกว๊านพะเยา 2. การบริหารจัดการน้ำในกว๊านพะเยา 3. แก้ไขปัญหาเรื่องด้านคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ตามแผนพัฒนากว๊านพะเยาที่เกิดจากภาคประชาชนแต่ละท้องถิ่นซึ่งดำเนินงานเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่อง

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างห้วยตุ่น ที่อดีตเคยประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค แต่เมื่อได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อมูลน้ำ ผังน้ำและจัดการแผนที่แหล่งน้ำ และเข้าใจในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดการฟื้นฟูต้นน้ำ สามารถกักเก็บ สำรองและเหลือจ่ายน้ำให้กับตำบลข้างเคียงได้

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้