นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้บริหาร เอสซีจี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รักษ์น้ำ “จากภูผา สู่มหานที” เรียนรู้วิถีคนต้นน้ำชุมชนถ้ำใหญ่

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้บริหาร เอสซีจี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รักษ์น้ำ “จากภูผา สู่มหานที” เรียนรู้วิถีคนต้นน้ำชุมชนถ้ำใหญ่ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แกนนำจากชุมชนบ้านมดตะนอย ชุมชนเกาะลิบง ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ กลุ่มเยาวชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

กิจกรรม รักษ์น้ำ “จากภูผา สู่มหานที” เรียนรู้วิถีคนต้นน้ำชุมชนถ้ำใหญ่ คือกิจกรรมที่น้อมนำพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ในพื้นที่บ้านน้ำพุ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอสซีจีได้ดำเนินงานสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยสร้างฝายไปแล้วกว่า 100 ฝาย และกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อต้องการขยายพื้นที่การสร้างฝายชะลอน้ำไปยังชุมชนอีก 2 แห่ง คือ ที่ชุมชนบ้านวังไทร และชุมชนบ้านนาตาแย้ม ทั้งนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการจัดการน้ำตลอดเส้นทางตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่นภา ภูผา สู่มหานที จะทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ นอกจากนี้ ชุมชนยังได้เรียนรู้การจัดการปัญหาด้วยตัวเอง การพึ่งพาตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนและเยาวชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้