“เทิด ด้วย ทำ ประจำปี 2563”
, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทิด ด้วย ทำ ประจำปีพุทธศักราช 2563” ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดร.มงคลชัย สมอุดร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตประเวศ คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชน มาร่วมงานกว่า 400 คน

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งาน “เทิด ด้วย ทำ” เรียนรู้สู่การลงมือทำ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงกตัญญุตาลัยที่ดีที่สุดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสานต่อพระราชปณิธานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำมาปฏิบัติ ร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ได้มีการขยายผลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558  และชุมชนหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  เป็นเครือข่ายขยายผลการดำเนินงาน และให้คำมั่นสัญญาในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

คะแนนเต็ม 1 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้