“เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565”

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมสรุปแนวทาง “โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่” พร้อมเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน ท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐ จนเกิดระบบการทำงานร่วมกันในการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาเป็นหลักคิดและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยใช้ กรอบคิด กรอบงาน และหลักการทรงงาน เป็นเครื่องมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ผลจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันบริหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดตัวอย่างความสำเร็จ และสามารถขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นได้ 1,816 หมู่บ้าน โดยชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมระหว่างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จากเดิมเป็นพื้นที่สนามกอล์ฟร้าง เนื้อที่ประมาณ 3,565 ไร่ ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งหมด 1,889 ราย และนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้มีหนี้สิน และไร้ที่ดินทำกินในพื้นที่เพชรน้ำหนึ่ง จำนวน 238 ครัวเรือน ด้วยสภาพพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง และเป็นดินลูกรัง ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ เกษตรกรจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และประสบปัญหาหนี้สิ้นมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2557 ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน ทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการน้ำ ระบบกระจายน้ำ และอาคารบรรจุเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน โดยมีภาคเอกชนเป็นพี่เลี้ยงบริหารจัดการการผลิตอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม จนเป็นที่ยอมรับปัจจุบันจำหน่ายในร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา 1 สาขา และร้านโกลเด้นเพลส 15 สาขา ทำให้สมาชิกมีรายได้มั่นคงต่อเนื่อง ลดภาระหนี้สิน ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรุปแนวทางการทำงานและการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการขยายผลสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริต่อไป

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันนี้ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เอกชน และ ชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดความสำเร็จแล้ว เราจะทำงานแบบ 3 ประสาน ระหว่างชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อขยายความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เกิดระบบการทำงานร่วมกัน ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกัน “เทิด ด้วย ทำ” คือทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สานต่อพระราชปณิธานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้สัมฤทธิผลตามพระราชประสงค์ จึงเป็นการเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริง

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้