เอกสารรับสมัครโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานครบ 9 ปี มูลนิธิฯ จึงเห็นสมควรให้การดำเนินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการเรียนรู้สู่การลงมือทำและถวายความกตัญญุตาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการ “เทิด ด้วย ทำ” สานต่อพระราชปณิธานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า มาปฏิบัติ

กลุ่มเยาวชนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 12-25 ปี และดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 9 ปี และเคยเข้าร่วมโครงการพี่นำน้อง รักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างน้อย 1 ปี

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ คลิกเลย

คะแนนเต็ม 3.4 / 5. จำนวนผู้โหวต : 5

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้