นวัตกรรมระบบฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

นวัตกรรมระบบฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการ

  1. จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  2. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ฝายดักตะกอนและฝายกักเก็บน้ำ
  3. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  4. สร้างแนวกันไฟ  และปลูกกล้วยป่าเสริมเป็นแนวกันไฟแบบป่าเปียก
  5. บริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค จากฝายต้นน้ำ จัดทำระบบสำรองน้ำ และระบบกรองน้ำดื่มสำหรับชุมชน รวมทั้งไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้