บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

28/01/2019

ได้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 3,700 ไร่ แต่ยังคงประสบปัญหาน้ำแล้ง และ น้ำท่วมหลากจากแม่น้ำอิง มานาน กว่า 50 ปี รวมทั้งอ่างเก็บน้ำม่วงชุม ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้มี สภาพตื้นเขินและน้ำแห้ง ก่อนหน้านี้ ชุมชนมีแนวคิดที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำ อิงมาใช้แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่ายสูง ต่อมา กรมพัฒนา ที่ดินได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างฝาย ชะลอความชุ่มชื้น ฝายกักเก็บน้ำ และบ่อดักตะกอน ทำให้กักเก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น มีความจุ 300,000 ลูกบาศก์เมตร

สามารถบริหาร จัดการอ่างเก็บน้ำม่วงชุม ได้ 3 รอบต่อปี เชื่อมต่อระบบส่งน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ กระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม ครอบคลุมพื้นที่ 1,700 ไร่ มีการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 70 ของชุมชน ลดรายจ่าย ในครัวเรือนได้ปีละ 2 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านบาท ชุมชนอยู่ดีมีสุข ชีวิตพอเพียง ขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียง จนมี ความมั่นคงด้านน้ำ รวม 2 หมู่บ้าน

คะแนนเต็ม 4 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้