ป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

28/01/2019

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าภูถ้ำ ภูกระแต พื้นที่รวม 2,800 ไร่ มีมูลค่า ประโยชน์ที่ได้จากป่ามากกว่าปีละ 10 ล้านบาท แต่ชุมชนประสบปัญหา น้ำแล้ง น้ำหลาก ซ้ำซาก แหล่งน้ำ สาธารณะขาดการดูแล และไม่มี ระบบบริหารจัดการมากกว่า 50 ปี หนองน้ำสาธารณะถูกบุกรุก ชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการ จัดการแหล่งน้ำ มาบริหารจัดการน้ำ บนพื้นที่สูงลอนคลื่น ด้วยการ ขุดคลองดักน้ำหลาก คลองฟ้า ประทานชล เชื่อมคลองซอย และสระแก้มลิง เพื่อกักเก็บและ สำรองน้ำ รวมทั้งกระจายน้ำและ บริหารเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายเป็นตำบลแก้มลิงเก็บน้ำ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 410,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับเปลี่ยนแนวคิด มาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 67 ครัวเรือน สร้างรายได้เพิ่มปีละ 3 ล้านบาท ขยายผลเครือข่าย บริหารจัดการน้ำทั้งตำบลแวงน้อย 13 หมู่บ้าน และชุมชนในลุ่มน้ำชี 7 ตำบลข้างเคียงในจังหวัดขอนแก่น และ 10 จังหวัดในลุ่มน้ำชี เกิดความ มั่นคงทรัพยากร มั่นคงน้ำอุปโภค และมั่นคงอาหาร ทั้งตำบลแวงน้อย

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 2

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้