โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน สู่ความยั่งยืน

25/01/2019

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน – ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ขยายผลและขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้