โครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุนชน ตามแนวพระราชดำริระดับเครือข่าย

26/01/2019

          การจัดการน้ำชุมชน และจัดทำแผนดำเนินงานขยายผลความสำเร็จ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เครือข่ายชุมชน มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ดังนี้

  • เครือข่ายชุมชน จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงาน ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้
  • เครือข่ายชุมชนดำเนินงาน ร่วมกับ กองทัพบก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

 

ผลดำเนินงาน ปี 2561  

          ดำเนินงานเพิ่มตัวอย่างความสำเร็จของงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ นำไปสู่การขยายผลความสำเร็จจากชุมชนแกนนำ ไปสู่ชุมชนขยายผล ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค จำนวน 13 โครงการ รวม 62 พื้นที่ เพิ่มปริมาณน้ำสำรอง 3.11 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำแล้ง 11,268 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 33,716 ไร่ และดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยกองทัพบกสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน 1 โครงการ รวม 47 พื้นที่ ใน 9 จังหวัด บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำแล้งให้กับประชาชนกว่า 56,700 ครัวเรือน กระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 493,200 ไร่ และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ประมาณ 6.89 ล้านลูกบาศก์เมตร

คะแนนเต็ม 5 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้