โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน รวม 3 หน่วยงาน ดังนี้

1) ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (สถาบันบางกอกแดนซ์) รวม 1 ชุมชน ได้แก่ บ้านหนองตาจอน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

2) ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย)ดำเนินงานใน 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำปราจีนบุรี รวม ดังนี้

 • พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
  • ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • บ้านร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
  • ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีน
  • ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
  • อำเภอหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
 • พื้นที่ลุ่มน้ำยม
  • ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  • ตำบลแม่จ๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  • บ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

3) ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ดำเนินงานสร้างตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยการพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำ เพิ่มแหล่งสำรองน้ำ ร่วมกับ 30 ชุมชน ดังนี้

 • เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • เครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่มบน-แม่แจ่มล่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • ชุมชนบ้านเมืองกลาง (กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาด) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • เครือข่ายชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • ชุมชนบ้านห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 • ชุมชนบ้านดอนงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 • ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชุมชนบ้านหัวเห่วพัฒนา ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ชุมชนบ้านกุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ชุมชนบ้านกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ชุมชนบ้านตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 • ชุมชนบ้านหนองโน ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 • ชุมชนตำบลโนนแต้ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 • ชุมชนตำบลจุมจัง อำเภอจุมจัง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชุมขนบ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ชุมชนบ้านท่าค้อ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 • ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • ชุมชนตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • ชุมชนบ้านปากซวด ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ชุมชนปะทิว ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 • ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ชุมชนบ้านควน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 • ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • ชุมชนบ้านคลองยัน ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้