จัดการน้ำชุมชน บ้านหัวเห่วพัฒนาพ้นวิกฤตเขื่อนปากมูล

29/01/2019

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อดีต ก่อนสร้างฝาย

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายหลัง ก่อนสร้างฝาย

ชุมชนบ้านหัวเห่วพัฒนา อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี เป็นชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่เหนือ เขื่อนปากมูล ไม่สามารถใช้น้ำจากเขื่อนปากมูล จึงประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมหลากมานานกว่า 20 ปี ชาวบ้านทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก แต่ขาดน้ำ จึงต้องไปทำงานรับจ้าง เดิมได้แก้ไขด้วยวิธีประท้วง รอคอยความช่วยเหลือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ชุมชนได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยมีชุมชน บ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นพี่เลี้ยง ทำการสำรวจ และสรุปแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยเขียง

ซึ่งเป็นลำห้วย สายหลัก เริ่มสร้างฝายกักเก็บน้ำ และเชื่อมต่อกับ ระบบประปา เพียง 1 ปีที่ดำเนินงานด้วยตนเอง ทำให้ชุมชนเริ่มมีน้ำต้นทุนและมีน้ำสำรองในลำห้วยเขียง นำมาเป็นน้ำต้นทุนเสริมในระบบประปา วัดหัวเห่ว ลดการใช้น้ำบาดาล มีผู้รับประโยชน์ จำนวน 27 ครัวเรือน 108 คน และมีแผนพัฒนาลำห้วยเขียง ต่อเนื่อง 3 ปี

ชุมชนสำรวจ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างฝายกักเก็บน้ำ

คะแนนเต็ม 3 / 5. จำนวนผู้โหวต : 1

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้