ชุมชนบ้านหนองตาจอน

16/06/2018

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชุมชนประสบปัญหาน้ำแล้งมานานกว่า 20 ปี ใน พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ชุมชนได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีป่าเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทต่อปี ชุมชนได้เสริมระบบฝายกักเก็บน้ำในลำห้วย

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพิ่มปริมาณน้พได้ 966,000 ลูกบาศก์เมตร เกิดความมั่นคงน้ำ 2 หมู่บ้าน 315 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2,980 ไร่ ชุมชนยังทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่มร่วมปลูก ร่วมขาย ร่วมออม มั่นคงอาหารและมีรายได้ครัวเรือนรวมทั้งชุมชน 64 ล้านบาทต่อปี

, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คะแนนเต็ม 0 / 5. จำนวนผู้โหวต : 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้