คณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1.นายสุเมธ ตันติเวชกุลประธานกรรมการ
2.ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้วกรรมการ
3.ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์กรรมการ
4.นายวีระ วงศ์แสงนาคกรรมการ
5.นายเทอดศักดิ์ บุณยขจรกรรมการ
6.นายชูชาติ ฉุยกลมกรรมการ
7.นายสุทัศน์ วีสกุลกรรมการ
8.พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุขกรรมการ
9.นายศิวะพร ทรรทรานนท์กรรมการและเหรัญญิก
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณกรรมการและรองเหรัญญิก
11.นายรอยล จิตรดอนกรรมการและเลขาธิการ
12.นางรอยบุญ รัศมีเทศกรรมการและรองเลขาธิการ
ผู้สอบบัญชี
นางเพชรรัตน์ นนทิสกุลผู้สอบบัญชี