รายพระนามและคณะกรรมการ

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานกิตติมศักดิ์
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ
4. นายวีระ วงศ์แสงนาค กรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร กรรมการ
6. นายชูชาติ ฉุยกล กรรมการ
7. นายสุทัศน์ วีสกุล กรรมการ
8. พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ
9. นายศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเหรัญญิก
10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและรองเหรัญญิก
11. นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ
12. นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ
ผู้สอบบัญชี
นางเพชรรัตน์ นนทิสกุล ผู้สอบบัญชี