ประชุมสามัญประจำปี 2565....

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2565 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่....

รายงานประจำปี
ไอคอนผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.รอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ...

ไอคอนผลงานเด่น

ผลงานเด่น

ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

เดิมพื้นที่เป็นสนามกอล์ฟร้าง จัดสรรที่ดินผ่านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ด้วยสภาพพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง และเป็นดินลูกรัง ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ในปี 2556 ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เริ่มพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีนี้มูลนิธิฯ เสริมระบบกระจายน้ำผ่านท่อ ไปยังหอถังสูง 7.5 เมตร มี ...

ไอคอนคลัังสื่อเผยแพร่

คลังสื่อเผยแพร่

ไอคอนเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

วีดีทัศน์

ผลการดำเนินงาน ปี 2566