ประชุมแนวทางการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุมแนวทางการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กองทัพบก, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ซึ่งสนับสนุนงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีกับชุมชน

ทั้งนี้ยังมีกองทัพภาคแต่ละภาค, เครือข่ายเจ้าหน้าที่ลุ่มน้ำประจำภาครวมถึงประชาชน เครือข่ายการจัดการน้ำจากทั่วประเทศเข้าร่วมหารืองานพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน

สำหรับ แนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และกองทัพบก ดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำของในหลวงรัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ โครงการแก้มลิง ฟื้นฟูแหล่งน้ำเกษตร ต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ ห้วยหนอง บึง ไปจนถึงการสอนให้ชุมชนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำและรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่หลังการพัฒนาแล้วเสร็จ

ซึ่งต่อจากนี้แผนการพัฒนาต่างๆ ที่กำหนดแนวทางร่วมกัน จะมีการร่วมออกแบบกับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกำหนดกติกาในการดูแลทรัพยากรตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังการพัฒนา