พิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน คือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงมหาดไทย, กองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมทรัพยากรน้ำ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวฯ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำเนินงานและส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

The gallery was not found!
“น้ำฟื้นชีวิต” จากแม่ค้า ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อสานฝันอาชีพเกษตรกรของครอบครัว

ถ้าพูดว่า “ภาคใต้แล้ง” ใครได้ยินคงหัวเราะ 😅 แต่วันนี้โลกร้อน ทำฝนเปลี่ยน 🌧 วันนี้คนใต้ต้องเก็บน้ำแล้ว ✊️💧

รู้จัก “เจี๊ยบ” จุรีพร อยู่พัฒน์ จากแม่ค้าที่อยู่ จ.ราชบุรี อยู่หลายปี เธอตัดสินใจกลับบ้านที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สานต่อความฝันอาชีพเกษตรของครอบครัว👩‍🌾 แต่แทบล้มทั้งยืนเมื่อพบว่า บ้านที่เคยมีน้ำอุดมสมบูรณ์กลับแห้งแล้ง น้ำในคลองแห้งขอดแม้เพิ่งผ่านฤดูฝนไปได้ไม่นาน อนาคตที่เคยคิดว่าจะรุ่งกลับร่วง

“เจี๊ยบ” ปลดล็อกความคิดเดิม ๆ ที่ว่า “น้ำไม่มีวันหมด” เรียนรู้ ปรับตัว และเริ่มจัดการบริหารน้ำในหมู่บ้าน 💧 เธอเริ่มจากความรู้ที่แทบจะเป็นศูนย์ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ พร้อมกับเปลี่ยนวิถีสู่เกษตรผสมผสาน🍆🌾🍅🥒 หาช่องทางการตลาดโดยการใช้สื่อออนไลน์📱 ช่วยกระจายสินค้า พลิกชีวิตที่กำลังจะเหี่ยวตายเหมือนต้นไม้ให้ “ฟื้น” สู่ชีวิตที่เธอนิยามว่า “ความสุขที่ยั่งยืน”